top of page
_DSC1710.jpg

RAAKAMATERIAALI RY

RAAKAMATERIAALI RY on loppuvuodesta 2020 perustettu voittoa tavoittelematon  tanssitaidetta edistävä yhteisö. Yhdistyksen perustajajäseniä ovat tanssija ja koreografi Annamari Keskinen, tanssija, tanssitaiteen lehtori ja koreografi Mirva Mäkinen sekä opettaja Panu Keskinen.


Tällä hetkellä yhdistys tukee kahden tanssiryhmän, THAR BE DRAGONS ja MIRVA MÄKINEN ENSEMBLE toimintaa edistäen nykytanssin asemaa Suomessa ja ulkomailla. Yhdistyksen piiriin kuuluvat tanssiryhmät toimivat sekä itsenäisesti että yhteistyössä yhteisen rakenteen puitteissa. Raakamateriaali ry:n tavoitteena on luoda, esittää ja opettaa korkeatasoista ja kestävää tanssitaidetta, jossa itse prosessi on yhtä tärkeässä roolissa kuin lopputulos.


RAAKAMATERIAALI RY tarjoaa työympäristön, joka mahdollistaa läheisen viestinnän taiteilijoiden välillä ja jossa hallinnollisiin ja taiteellisiin haasteisiin saa tukea ja ongelmia ratkotaan yhdessä. Näin voimme ymmärtää myös paremmin taiteilijoiden ja ryhmien yksilöllisiä ja kollektiivisia tarpeita. 

Yhdistyksen tanssiryhmillä on vapaus omaan taiteelliseen näkökulmaan ja tutkimukseen. Ryhmien ei tarvitse jakaa yhteistä estetiikkaa tai teemoja, mutta voivat tehdä niin halutessaan. Ryhmillä on oma taiteellinen agendansa  ja tapansa tehdä taidetta. Taide on monimuotoista ja lukee mukaansa useita eri taiteenlajin edustaja.


RAAKAMATERIAALI RY:n pitkäaikainen tavoite on yhteistyö useiden eri tanssitaiteilijoiden kanssa sekä taiteilijoiden välisen yhteisöllisyyden kehittäminen. Visiona on yhteinen tila, joka palvelisi jo mukana olevien tanssiryhmien lisäksi useita freelance tanssitaiteilijoita. Yhteisönä pyrimme tukemaan tanssitaiteilijoita heidän yksilöllisissä taiteellisissa pyrkimyksissään mm. mentoroinnin, verkostoitumisen, yhteistyön ja työpajojen kautta.


Mitä arvoja jaamme

Yhdenvertaisuuden, inklusiivisuuden ja monimuotoisuuden edistäminen toiminnassamme on meille tärkeää ja vaatii jatkuvaa sitoutumista. Pyrimme tunnistamaan rasistisia rakenteita omassa työssämme sekä kehittämään toimintatapojamme antirasistisiksi. Pyrimme ottamaan monimuotoisuuden huomioon niin toimintamalleissamme, rekrytoinnissa, yhteistyössä, sisällön tuotannossa kuin yleisötyössäkin.

Vuonna 2024 aloitamme pitkäaikaisen yhteistyön, tanssitaiteilija ja kulttuurituottaja Adrian Wanliss:n kanssa. Adrian tulee olemaan oleellinen taho organisaatiomme kestävän kehityksen pitkäjänteisessä suunnittelussa ja toimii neuvonantajana erityisesti monimuotoisuuteen, yhdenvertaisuuteen ja saavutettavuuteen liittyvissä asioissa.


Molempien tanssiryhmien toimintatavat yhdistyvät liittyvät pitkälti jaettuihin arvoihin, inhimillisiin ja vuorovaikutuksellisiin työskentelytapoihin ja työympäristöön. MME ja TBD sitoutuvat luomaan tilaa  olla autenttisia itsejään, jossa puretaan sosiaalisia normeja turvallisemmassa ja rohkeammassa ympäristössä. Tämänkaltaisen tilan luominen vaatii herkkyyttä ja jatkuvaa reflektointia. Tämänkaltainen tila mahdollistaa aidomman kohtaamisen osapuolten välillä. Tämä tila on samalla yksityinen ja jaettu. Kannustamme työryhmissä avoimeen dialogiin ja myös epävarmuuksista, peloista ja  epäonnistumisista puhumiseen. Kannustamme kuunteluun ja keskusteluun, jossa osapuolilla on tilaa kasvaa ja muuttua prosessin sisällä. Kannustamme oman tilan ottamiseen ja tilan jakamiseen. Kannustamme oman arvon tunnistamiseen. Sitoudumme kaikkien yhdenvertaiseen kunnioittamiseen emmekä hyväksy syrjivää käytöstä. Haluamme lisätä yksilöiden ja yhteisöjen hyvinvointia parantamalla ihmisten suhdetta omaan kehoon, kosketukseen ja toisiin ihmisiin. Haluamme tanssin keinoin tuoda taidekasvatusta ja hyvää yhteistyötä. Tavoittelemme taiteellista riskinottoa ja yhdessä tekemisen iloa.

Yhdistyksen synty

Ensimmäisen kerran ajatus yhdistyksestä nosti päätään syksyllä 2020 kun me, Mirva Mäkinen ja Annamari Keskinen toimimme esiintyjinä samassa taiteellisessa hankkeessa. Yhteys ja turva, joka syntyi välillämme tuntui tärkeältä ja ainutlaatuiselta ja se aloitti laajemman pohdinnan mitä tämänkaltaisesta jaetusta tilasta voisi syntyä. Huomasimme jakavamme paljolti samanlaisia arvoja ja olevamme jonkin uuden kynnyksellä omilla taiteellisilla poluillamme. Koimme tarvetta kestävimmille ja inhimillisille toimintarakenteille, joka tukee taiteellista praktiikkaa ja tutkimusta. Tiedostimme vuosien kokemuksen mitä voisimme jakaa eteenpäin ja toisaalta osa-alueita, missä olemme lähes tuntemattoman edessä. Joulukuussa 2020 perustettiin Raakamateriaali ry, jonka pohjimmainen ajatus on tietynlainen keskeneräisyys. Meille keskeneräisyys ei ole heikkous vaan pikemminkin kantava voimavara ja muistutus siitä että voimme ja saamme toimia tuntemattomalla maaperällä kokeillen, uutta oppien ja virheitä tehden. Meille keskeneräisyys on potentiaalinen maaperä jossa on vielä tilaa kasvaa ja havaita uutta, tulla joksikin.


RAW MATERIALS ASSOCIATION


RAW MATERIALS, formed in late 2020 is a non-profit  community that promotes the art of dance. The association's founding members are dancer and choreographer Annamari Keskinen, dancer, teacher, and choreographer Mirva Mäkinen, dancer and choreographer Ryan Mason, dancer and performer Krista Arppo,  performer and musician Tuomas Juntunen and friend of the arts Leena Keskinen.


Currently, the association supports the activities of two dance companies, THAR BE DRAGONS and MIRVA MÄKINEN ENSEMBLE, promoting contemporary dance in Finland and abroad. 

The dance companies covered by the association operate both independently and in collaboration under a common structure. RAW MATERIALS provides a work environment that allows close communication between artists and where administrative and artistic challenges are supported and problems are solved together. 

​RAW MATERIALS dedicates itself to community development incorporating numerous artists into collaboration. Its vision is a shared space that would serve the freelance dance community and support the growth and articulation of both companies.

As a community, we seek to support dance artists in their individual artistic endeavors, e.g. through mentoring, networking, collaboration and workshops.

What values we share

Promoting equality, inclusiveness and diversity in our work is important to us and requires ongoing commitment. We strive to identify racist structures in our work and to develop anti-racist practices. We aim to take diversity into account in our operating models, recruitment, collaboration, content production and outreach.

In 2024, we will start a long-term collaboration with dance artist and cultural producer Adrian Wanliss. Adrian will play an integral role in the long-term sustainability planning of our organisation and will act as an advisor, particularly on issues of diversity, equality and accessibility.


The way both dance companies operate is largely linked to shared values, human and interactive working methods and working environment. MME and TBD are committed to creating a space to be their authentic selves, where social norms are broken down in a safer and more courageous environment. Creating this kind of space requires sensitivity and constant reflection. This kind of space allows for a more authentic encounter between the parties involved. This space is both private and shared. We encourage open dialogue in working groups, including talking about uncertainties, fears and failures. We encourage listening and discussion, where there is room for growth and change within the process. We encourage taking and sharing space. We encourage the recognition of one's own value. We commit to equal respect for all and do not tolerate discriminatory behaviour. We want to enhance the well-being of individuals and communities by improving people's relationship with their own bodies, touch and other people. We want to use dance as a means to promote arts education and good cooperation. We seek artistic risk-taking and the joy of working together.

Birth of the association

The idea of an association first came to mind in the autumn of 2020 when we, Mirva Mäkinen and Annamari Keskinen, performed in an artistic project. The connection and security that emerged between us felt important and unique and it started a broader reflection on what could emerge from this kind of shared space. From this connection, we discovered many shared values and realized that we both were on the threshold of something new in our own artistic paths. Included in this came the need for a more sustainable and humane operating structure to support artistic practice and research. We knew from years of experience what we could share going forward and on the other hand, areas that were completely unknown to us. In December 2020, the Raw Materials Association was founded with a certain sense of incompleteness - an entity of vibrant potential in its unwritten state - not a weakness, but rather a source of strength and a reminder that we can and should operate in unknown territory by experimenting, learning new things and making mistakes. For us, incompleteness is potential soil where there is still room to grow and discover something new, to become something.

Koti/Home: Welcome
03x 5+1 SOZO 2018 © Karl-Heinz Mierke-9888.jpg

UUTISET / NEWS


----------------------------------------------

Lapsuuteni Luonto yhteistyöhanke Vesalan alasteen kolmannen luokan oppilaiden kanssa

syksy 2022

----------------------------------------------

new creation Thar Be Dragons/Annamari Keskinen

Annamari will be creating a new creation for SUB.LAB:PRO. which will premier in December 2022 in  Trafo theater in Budabest, Hungary. 


----------------------------------------------


Mirva Mäkinen ensemble

Puista Punoutuneet

Mirva Mäkinen tekee koreografian Rivieran tanssin koulutusohjelman 2.luokan opiskelijoille, teos on osana Yksin sateessa festivaalia.

Ensi-ilta 24.11.2022

----------------------------------------------

Mirva Mäkinen ammattilaistyöpaja Jyväskylässä 19.-20.11.2022


----------------------------------------------

Thar Be Dragons mukana TangoNyky-duettoillassa Musiikkitalossa

Aika: La 29.10.2022 klo 19

Paikka: Musiikkitalo, Black Box

Tuottaja: Improtango Company

----------------------------------------------

Mirva Mäkinen

Koulutus koreografian opiskelijoille, Avoin yliopisto, Teatterikorkeakoulu, Taideyliopisto

26.27.10.2022

----------------------------------------------


Mirva Mäkinen ensemble

Ensi-ilta

I surrender, I surrender - paiskautumisia kehollisen pop-kulttuurin sokeassa pisteessä

29.09.2022 Itak-näyttämö, Kuopio

----------------------------------------------

Come From Away, suurmusikaali

Mirva Mäkinen on tehnyt koreografian Come from away musikaaliin.

Tampereen Työväen Teatteri

ensi-ilta 21.09.2022

----------------------------------------------

sonic bile - premiere

02.09.2022

sonic bile is pneumatic digestion - the song of transformation, the sound of letting go. 

New evening length solo work from Annamari Keskinen/Thar Be Dragons performed by Krista Arppo.

02.09 and 03.2022  DOCK11, Berlin, Germany

----------------------------------------------

Body as part of Earth's ecosystem -työpaja

Mirva Mäkinen opettaa tanssin ammattilaisia Santander:ssa, Espanjassa

11.-15.08.2022

----------------------------------------------


Tehdas Tanssii, Mirva Mäkinen

02.-08.08.2022 Hämeenlinna

Täydennyskoulutus tanssinopettajille sekä ammatilaisten työpaja

----------------------------------------------


b12-Berlin/sungrazers Eternal Return German premiere 2022


Thar Be Dragons is invited to present their work Eternal Return in the b12 festival  part of  sungrazer program this coming summer 2022. The two shows take place  23.07 and 24.07 in Dock11 theatre in Berlin. The company will be also teaching a four day 'infinite singularity' workshop between the 28th and 31st of July. Come and join us and the beautiful festival in Berlin!


----------------------------------------------

masticate - premiere


Annamari will be making a new creation  for 3rd year students at sozo visions in motion


15-16.07. 2022 Kassel, Germany


----------------------------------------------


Warsaw Flow Festival, International dance festival 

Mirva Mäkisen työpaja ammattilaisille 08.-13.07.2022 Varova, Puola

----------------------------------------------

Springboard  Dansé Montréal festivaali Kanadassa 05.-25.06.2022


Annamari Keskinen is thrilled to be one  of  the emerging choreographers of Springboard Dansé Montréal  2022. She  will be creating a new intallation performance  Between the not yet and the already no more on 19 aspiring young dancers.  ----------------------------------------------

Ammattilaistyöpaja


Mirva Mäkinen ensemble:n

Tanssin työpaja ammattilaisille

Itak-näyttämö, Kuopio 14.05.2022


----------------------------------------------

Thar Be Dragons esitykset ja työpaja/verkostoitumistilaisuus Turussa osana FinFringe festivaalia


Thar Be Dragons will organize a workshop for dancers/actors in Turku on 12.05.2022. This workshop is an opportunity to experience the TBD’s working methods within creative processes, as well as a networking opportunity for future projects. 

Aika/Time: 12.5  klo 12:30-15:30

Paikka/Place: Turku, Manilla 

Esitys/ Performance/Fringe festival: 11- 12.05.2022  klo 19:00 Åbo Svenska Teatern, main stage

----------------------------------------------

Ilta Ukrainalle 


22.04.2022

Helsingin kaupunginteatteri, Helsinki

Hyväntekeväisyyskonsertti missä mukana Mira Mäkisen koreografia Luodos.

----------------------------------------------


Dance for Peace - CI 50

Contact improvisation workshop.


Teachers: Mirva Mäkinen and Katja Mustonen


Music: Mikael Kuosmanen


All the income from this workshop will go to Ukrainian CI dancers and to Moldovian dancers who are supporting.


My body is man's closest relationship with nature. By strengthening the opportunities for our own physical experience and handling, the project is whether the burning crisis of the era really responds to how we might think of being new as part of the Earth’s ecosystem. Could we share physical space, close to each other, without competing?

Movable support and flying technique in contact improvisation


Contact improvisation is based on the communication between two moving bodies that are in physical contact and their combined relationship to the physical laws that govern their movement; gravity, momentum, inertia. The body, in order to feel these sensations, learns to release excess muscular tension and abandon a certain quality of willfulness to experience the natural flow of movement. This class will include rolling, falling, being upside down, following a physical point of contact, supporting and giving weight to a partner. We will aim towards movable support and gentle flying technique.


Situation in Ukraine affects everyone. All kinds of help will be needed! You can come to this weekend workshop and you can also just donate.


12.-13.3.2022 at 10.00-13.00 both days.
12.3. 17-19.30 jam.


Workshop price: 100e or what you can.


Registration: mirvamakinen@gmail.com

----------------------------------------------

2022

KOLME TEOSTA KONTAKTISTA

HELSINGIN KAUPUNGIN TEATTERI

LUODOS-MIRVA MÄKINEN

Luodos on kolmen tanssijan ja muusikon kudelma kontaktiin liittyvien merkitysten muodostumisesta ja niiden purkautumisesta. Teoksen liikemateriaalina käytetty kontakti-improvisaatio tarkoittaa kahden tai useamman henkilön kanssa syntyvää fyysistä dialogia. Tanssijoiden liike on suhteessa fyysisiin lainalaisuuksiin, kuten painovoimaan, liikevauhtiin ja kitkaan, sekä muusikon luomaan äänelliseen avaruuteen.

----------------------------------------------

2022

GEMISCHTES DOPPEL

STAATSTHEATER BRAUNSCHWEIG

BLINK-THAR BE DRAGONS

Big stage production BLINK explores themes of rhizomatic thinking through identity, where inner landscapes collide with external surrealities.  

Koti/Home: Quote
Koti/Home: Portfolio

JÄSENET

RAAKAMATERIAALI RY

JÄSENET


Tällä hetkellä yhdistyksessä on 12 jäsentä. Yhdistyksen hallituksen muodostaa tanssitaiteilija Mirva Mäkinen, tanssitaiteilija Ryan Mason, tanssija ja muusikko Tuomas Juntunen, tanssitaiteilija Krista Arppo, Leena Keskinen (sihteeri) ja tanssitaiteilija Annamari Keskinen (puheenjohtaja).

Yhdistyksen tämänhetkinen jäsenistö koostuu tanssitaiteilijoista, näyttelijöistä, muusikoista ja taiteen ystävistä.

UUDET JÄSENET

Raakamateriaali ry ottaa vastaan uusia jäseniä. Mikäli olet kiinnostunut yhdistyksestä ja haluat omalta osaltasi tulla mukaan tukemaan ja kehittämään toimintaamme otathan yhteyttä Mirvaan tai Annamariin

Jäsenenä saat jäsenetuuksia, kuten kurkistuksen yhdistyksen tanssiryhmien avoimiin harjoituksiin ja alennusta työpajoihin ja mahdollisuuksien mukaan tanssiryhmien esityksiin.

JÄSENMAKSUT

Vuosittainen jäsenmaksu on 30€ /15€

HALLITUS

RAAKAMATERIAALI RY hallitus 2023-: Mirva Mäkinen (puheenjohtaja), Annamari Keskinen (varapuheenjohtaja), Ryan Mason, Krista Arppo (sihteeri) ja Tuomas Juntunen.

Hallitus 2020-2023

Annamari Keskinen(puheenjohtaja), Mirva Mäkinen (varapuheenjohtaja), Ryan Mason, Krista Arppo, Tuomas Juntunen ja Leena Keskinen (sihteeri)


NEW MEMBERS

RAW MATERIALS accepts new support members. If you are interested in the association and want to get involved in supporting and developing our activities, please contact Mirva or Annamari.

As a member you'll receive membership benefits such as a glimpse into open rehearsals  and a discount on workshops and, when possible, performances of MIRVA MÄKINEN ENSEMBLE and THAR BE DRAGONS

MEMBERSHIP FEES

Yearly memebership fee is 30 €/ 15 €

BOARD

Board of the association RAAKAMATERIAALI RY in 2023-: Mirva Mäkinen (chair), Annamari Keskinen (vice-chairman), Krista Arppo (secretary) and Tuomas Juntunen.

Board 2020-2023

Annamari Keskinen (chair), Mirva Mäkinen vice-chairman), Ryan Mason, Krista Arppo, Tuomas Juntunen and  Leena Keskinen (secretary).

The current membership of the association consists of dance artists, actors, musicians and art lovers.

Koti/Home: List
Koti/Home: Contact
bottom of page